ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Η Χρόνια Νεφρική Νόσος αποτελεί μια παραγνωρισμένη κλινική οντότητα της οποίας η σημασία αναδείχθηκε μόλις τα τελευταία χρόνια …

Στους ασθενείς που υποβάλλονται σε χρόνια περιοδική αιμοκάθαρση (ΑΚ), η ανάγκη ύπαρξης μιας καλής αγγειακής προσπέλασης (ΑΓΠ) που λειτουργεί επαρκώς για μεγάλο χρονικό διάστημα…

Μεταμόσχευση νεφρού είναι η διαδικασία κατά την οποία ένα υγιές νεφρό μεταφέρεται από έναν άνθρωπο στο σώμα ενός άλλου με μειωμένη νεφρική λειτουργία…